شهرگلشن  و  گونه های مختلف


         از گیاهان داروئی 


           در ادامه مطلب.....................................................
شهرگلشن  و  گونه های مختلف


         از گیاهان داروئی 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

شهرگلشن شهرگل های شفابخش..... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

گلشن/خواص داروئی بوگنده     

----------------------------------------------------------------------

گلشن/خواص داروئی مجو

-----------------------------------------------------------------------

گلشن/خواص داروئی تاجریزی 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 گلشن شهرگل های شفابخش: 

   

 (----) نام محلی گیاهان داروئی گلشن(به زبان محلی)                 

 

 1-    کرفس(چووهصخری(کوهی)   

 2-   پودنه(پونه)کوهی    3- تلخ بیان (تلخه) 

 4-  سورنجان سفیدگل حسرت‏  (گل حسرت)

5 -  سیاه دانهشونیز( سیهدانه- حبة السودا- سیاه دانه- شونوز- بوغنج)6- احریض( قرطم- گلرنگ- کاجیره- کافشه- گل زعفران- گل خنق- عصفر)

7- شقایق ( لاله- شقایق النعمان)(گل سگی)

8-بارزد( باریجه- حلبانیثا- خلبانى- بادزد- بیرزد- بیرژد- پیرزد- قاسنى- قاسى- بالنبو- بربجاو- قنة)

9-  ریواس- ریواج- چگرى- ریواس ایرانى‏ (لیواس)

10-  بصل الزیز- بصل الزیر- قعفور- بوسه پیاز- داغ سوغالى- طرم- تلخه پیاز- زیر (کلوسک)

11 - هیوفاریقون- داذى کوهى- هزار چشم- علف چاى- چاى کوهى‏

12 - افتیمون( افیثمون- دواء الجنون- شجر الضبع- سبع الشعر- سس- ابیتمون- کمون رومى-

 زیره رومى- سورمور- شیون- اکاس بیل- داروى دیوانگى)    ازرشک(عزرشک)  

13 - هرطمان- هرتمان- یولاف- جو دوسر-      قیاق(غیاق-قیاغ)        


14 - عرف الدیک، جل احمر، قطیفه و در سوریه ذیل ثعلب و به پارسى گل‏ حلوا، گل تاج خروس و زلف عروسان       گل  حلوای        
--------------------------------------------------------------------

1  
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------


 3 


 

--------------------------------------------------------------


 4 --------------------------------------------------------------


 5 


   

--------------------------------------------------------------


  6 


--------------------------------------------------------------  7 


--------------------------------------------------------------  8


--------------------------------------------------------------  9 


--------------------------------------------------------------  10 


-------------------------------------------------------------- 11--------------------------------------------------------------  12 

 

-------------------------------------------------------------- 13
 


--------------------------------------------------------------  14
 --------------------------------------------------------------  15 دسته ها :
X